әүә ә +7 (843) 267-88-07

Online

-24 .
+24 .


  • ү
ә ә ү ө ( ә)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1A
ZF 1693 B763 00:40 20.07 clock
0:43
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 20.07.2019 4:40:00
ү ә (): 20.07.2019 4:18:00
SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1A
TK 428 B738 01:55 20.07 clock
1:59
: KAZAN-ISTANBUL
ү ә (): 20.07.2019 5:50:00
ү ә (): 20.07.2019 5:29:00
SIRENA /:
ICAO /: THY
IATA /: TK
1
581 CRJ2 02:00 20.07 clock
2:01
: KAZAN-TOMSK
ү ә (): 20.07.2019 5:30:00
ү ә (): 20.07.2019 5:10:00
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A,2
FV 6596 A319 02:50 20.07 clock
2:52
: KAZAN-ST.PETERSBURG
ү ә (): 20.07.2019 5:00:00
ү ә (): 20.07.2019 4:42:00
SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1A,2
SU 1197 SU95 03:20 20.07 clock
3:24
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 20.07.2019 5:00:00
ү ә (): 20.07.2019 4:48:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
QS 907 B738 03:35 20.07 clock
4:35
: KAZAN-PRAGUE
ү ә (): 20.07.2019 7:15:00
ү ә (): 20.07.2019 7:45:00
SIRENA /: QS
ICAO /: TVS
IATA /: QS
1A
AY 722 E190 04:15 20.07 clock
4:16
: KAZAN-HELSINKI
ү ә (): 20.07.2019 7:00:00
ү ә ():
SIRENA /: AY
ICAO /: FIN
IATA /: AY
1
186 04:35 20.07 clock
4:38
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә ():
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: KAR
IATA /: EO
1A
S7 70 A319 05:00 20.07 clock
5:00
: KAZAN-MOSCOW DME
ү ә (): 20.07.2019 6:35:00
ү ә (): 20.07.2019 6:18:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A
WZ 4045 A321 05:15 20.07 clock
5:15
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 20.07.2019 9:10:00
ү ә (): 20.07.2019 8:58:00
SIRENA /:
ICAO /: RWZ
IATA /: WZ
1A
ZF 1689 B738 06:15 20.07 clock
6:28
: KAZAN-DALAMAN
ү ә (): 20.07.2019 10:10:00
ү ә (): 20.07.2019 10:26:00
SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1
537 CRJ2 06:15 20.07 clock
6:15
: KAZAN-GELENDZIK
ү ә (): 20.07.2019 8:45:00
ү ә (): 20.07.2019 8:39:00
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
344 B735 06:25 20.07 clock
6:31
: KAZAN-MOSCOW VKO
ү ә (): 20.07.2019 8:05:00
ү ә (): 20.07.2019 7:51:00
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1A,2
SU 1199 A320 07:00 20.07 clock
7:02
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 20.07.2019 8:35:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
151 CRJ2 07:00 20.07 clock
07:00
: KAZAN-SIMFEROPOL
ү ә (): 20.07.2019 9:50:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A,2
SU 1271 SU95 09:05 20.07 clock
9:01
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 20.07.2019 10:45:00
ү ә (): 20.07.2019 10:16:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
S7 62 A319 10:05 20.07 clock
10:05
: KAZAN-MOSCOW DME
ү ә (): 20.07.2019 11:40:00
ү ә (): 20.07.2019 11:24:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A
4 216 SU95 10:40 20.07 clock
10:40
: KAZAN-ROSTOV NA DONU PLATOV
ү ә (): 20.07.2019 12:35:00
ү ә (): 20.07.2019 12:29:00
SIRENA /: 4
ICAO /: AZO
IATA /: A4
1A,2
SU 1269 A320 10:45 20.07 clock
10:45
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 20.07.2019 12:25:00
ү ә (): 20.07.2019 12:06:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
535 CRJ2 11:00 20.07 clock
11:00
: KAZAN-VOLGOGRAD
ү ә (): 20.07.2019 12:30:00
ү ә (): 20.07.2019 12:22:00
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
N4 1653 A321 11:05 20.07 clock
11:05
: KAZAN-HERAKLION
ү ә (): 20.07.2019 15:25:00
ү ә (): 20.07.2019 15:40:00
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
338 B738 11:35 20.07 clock
11:35
: KAZAN-SOCHI
ү ә (): 20.07.2019 14:15:00
ү ә (): 20.07.2019 14:02:00
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A,2
SU 1191 A320 11:40 20.07 clock
11:40
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 20.07.2019 13:20:00
ү ә (): 20.07.2019 13:11:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A,2
SU 1277 A320 13:30 20.07 clock
13:30
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 20.07.2019 15:10:00
ү ә (): 20.07.2019 14:41:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
126 - AT75 14:10 20.07 clock
14:10
: KAZAN-UFA - TYUMEN
ү ә (): 20.07.2019 15:30:00
ү ә (): 20.07.2019 15:17:00
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
155 CRJ2 14:40 20.07 clock
14:40
: KAZAN-SIMFEROPOL
ү ә (): 20.07.2019 17:30:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
127 B738 15:25 20.07 clock
15:25
: KAZAN-SIMFEROPOL
ү ә (): 20.07.2019 18:20:00
ү ә (): 20.07.2019 18:05:00
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
384 B738 15:40 20.07 clock
15:40
: KAZAN-ANAPA
ү ә (): 20.07.2019 18:00:00
ү ә (): 20.07.2019 17:53:00
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A
S7 66 A319 16:55 20.07 clock
16:55
: KAZAN-MOSCOW DME
ү ә (): 20.07.2019 18:30:00
ү ә (): 20.07.2019 18:16:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A
FV 5827 - 17:30 20.07 clock
19:38
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 20.07.2019 21:05:00
ү ә ():
SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1
545 CRJ2 17:30 20.07 clock
17:30
: KAZAN-ASTRAKHAN
ү ә (): 20.07.2019 19:20:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A,2
SU 1193 SU95 18:40 20.07 clock
18:40
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 20.07.2019 20:25:00
ү ә (): 20.07.2019 20:23:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
J2 9576 E190 19:20 20.07 clock
19:20
: KAZAN-BAKU
ү ә (): 20.07.2019 21:50:00
ү ә ():
SIRENA /: J2
ICAO /: AHY
IATA /: J2
1A
5 876 B737 19:45 20.07 clock
19:45
: KAZAN-SOCHI
ү ә (): 20.07.2019 22:00:00
ү ә ():
SIRENA /: 5
ICAO /: AUL
IATA /: 5N
1A
S7 80 A319 19:55 20.07 clock
19:55
: KAZAN-MOSCOW DME
ү ә (): 20.07.2019 21:30:00
ү ә (): 20.07.2019 21:21:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
548 B738 20:55 20.07 clock
20:55
: KAZAN-ST.PETERSBURG
ү ә (): 20.07.2019 23:10:00
ү ә (): 20.07.2019 22:50:00
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A,2
SU 1195 A320 21:55 20.07 clock
21:55
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 20.07.2019 23:40:00
ү ә (): 20.07.2019 23:11:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
S7 64 A319 22:15 20.07 clock
22:57
: KAZAN-MOSCOW DME
ү ә (): 20.07.2019 23:50:00
ү ә (): 21.07.2019 0:04:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A
326 B735 22:30 20.07 clock
22:30
: KAZAN-MOSCOW VKO
ү ә (): 21.07.2019 0:15:00
ү ә (): 20.07.2019 23:55:00
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1A
N4 5837 A321 23:10 20.07 clock
23:10
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 21.07.2019 2:50:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1A
N4 1753 23:55 20.07 clock
23:55
: KAZAN-MONASTIR
ү ә ():
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
547 CRJ2 00:25 21.07 clock
0:28
: KAZAN-OMSK
ү ә (): 21.07.2019 2:55:00
ү ә (): 21.07.2019 2:35:00
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
F7 4133 A332 00:50 21.07 clock
1:24
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 21.07.2019 4:50:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: RSY
IATA /: F7
1
553 CRJ2 01:00 21.07 clock
1:00
: KAZAN-BARNAUL
ү ә (): 21.07.2019 4:30:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
TK 428 A319 01:55 21.07 clock
2:03
: KAZAN-ISTANBUL
ү ә (): 21.07.2019 5:50:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: THY
IATA /: TK
1
565 CRJ2 02:30 21.07 clock
2:31
: KAZAN-GORNO ALTAISK
ү ә (): 21.07.2019 6:00:00
ү ә (): 21.07.2019 5:44:00
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A,2
FV 6596 A319 02:50 21.07 clock
2:51
: KAZAN-ST.PETERSBURG
ү ә (): 21.07.2019 5:00:00
ү ә (): 21.07.2019 4:37:00
SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1A
ZF 1683 B738 03:05 21.07 clock
3:05
: KAZAN-DALAMAN
ү ә (): 21.07.2019 7:05:00
ү ә (): 21.07.2019 7:05:00
SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1A,2
SU 1197 SU95 03:20 21.07 clock
3:16
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 21.07.2019 5:00:00
ү ә (): 21.07.2019 4:40:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
6 616 A320 03:55 21.07 clock
4:02
: KAZAN-SIMFEROPOL
ү ә (): 21.07.2019 6:40:00
ү ә ():
SIRENA /: 6
ICAO /: SVR
IATA /: U6
1A
ZF 1691 B763 04:00 21.07 clock
4:00
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 21.07.2019 8:00:00
ү ә (): 21.07.2019 7:54:00
SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1
186 A321 04:35 21.07 clock
4:35
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 21.07.2019 6:10:00
ү ә (): 21.07.2019 5:48:00
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1A
S7 70 A319 05:00 21.07 clock
5:07
: KAZAN-MOSCOW DME
ү ә (): 21.07.2019 6:35:00
ү ә (): 21.07.2019 6:14:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A
8Q 1918 A321 06:20 21.07 clock
6:12
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 21.07.2019 10:00:00
ү ә (): 21.07.2019 9:50:00
SIRENA /: 8Q
ICAO /: OHY
IATA /: 8Q
1A
344 B735 06:25 21.07 clock
6:25
: KAZAN-MOSCOW VKO
ү ә (): 21.07.2019 8:05:00
ү ә (): 21.07.2019 7:44:00
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1A,2
SU 1199 A320 07:00 21.07 clock
7:00
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 21.07.2019 8:35:00
ү ә (): 21.07.2019 8:15:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
575 - CRJ2 07:30 21.07 clock
7:30
: KAZAN-PERM - NOJABRXSK
ү ә (): 21.07.2019 8:30:00
ү ә (): 21.07.2019 8:24:00
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
5N 9307 B738 09:00 21.07 clock
9:00
: KAZAN-DALAMAN
ү ә (): 21.07.2019 12:30:00
ү ә ():
SIRENA /: 5
ICAO /: AUL
IATA /: 5N
1A,2
SU 1271 SU95 09:05 21.07 clock
9:06
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 21.07.2019 10:45:00
ү ә (): 21.07.2019 10:18:00
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
549 CRJ2 10:00 21.07 clock
11:09
: KAZAN-YAROSLAVL
ү ә (): 21.07.2019 11:15:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
S7 62 A319 10:05 21.07 clock
10:05
: KAZAN-MOSCOW DME
ү ә (): 21.07.2019 11:40:00
ү ә (): 21.07.2019 11:34:00
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A,2
SU 1269 A320 10:45 21.07 clock
10:45
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 21.07.2019 12:25:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
N4 457 B738 11:05 21.07 clock
11:05
: KAZAN-TASHKENT
ү ә (): 21.07.2019 14:05:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
338 B738 11:35 21.07 clock
11:35
: KAZAN-SOCHI
ү ә (): 21.07.2019 14:15:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1
585 CRJ2 11:40 21.07 clock
11:40
: KAZAN-SAMARA
ү ә (): 21.07.2019 12:20:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A,2
SU 1191 A320 11:40 21.07 clock
11:40
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 21.07.2019 13:20:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
5 598 B737 11:50 21.07 clock
11:50
: KAZAN-ST.PETERSBURG
ү ә (): 21.07.2019 14:00:00
ү ә ():
SIRENA /: 5
ICAO /: AUL
IATA /: 5N
1A,2
SU 1277 B738 13:30 21.07 clock
13:30
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 21.07.2019 15:10:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
126 - AT75 14:10 21.07 clock
14:10
: KAZAN-UFA - TYUMEN
ү ә (): 21.07.2019 15:30:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1A ү
S7 5036 E170 14:15 21.07 clock
15:00
: KAZAN-NOVOSIBIRSK
ү ә (): 21.07.2019 17:25:00
ү ә ():
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
539 CRJ2 14:30 21.07 clock
14:30
: KAZAN-N.NOVGOROD
ү ә (): 21.07.2019 15:20:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1
155 CRJ2 14:40 21.07 clock
14:40
: KAZAN-SIMFEROPOL
ү ә ():
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
FV 5841 B738 16:05 21.07 clock
16:05
: KAZAN-LARNACA
ү ә (): 21.07.2019 20:00:00
ү ә ():
SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1A
137 A321 16:15 21.07 clock
16:15
: KAZAN-SOCHI
ү ә (): 21.07.2019 18:55:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1A
S7 66 A319 16:55 21.07 clock
16:55
: KAZAN-MOSCOW DME
ү ә (): 21.07.2019 18:30:00
ү ә ():
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A
826 A321 17:45 21.07 clock
17:45
: KAZAN-SOCHI
ү ә (): 21.07.2019 20:25:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: RWZ
IATA /: WZ
1
HY 698 A320 18:15 21.07 clock
18:15
: KAZAN-SAMARKAND
ү ә (): 21.07.2019 21:40:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UZB
IATA /: HY
1A,2
SU 1193 SU95 18:40 21.07 clock
18:40
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 21.07.2019 20:25:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
FV 5827 B738 18:50 21.07 clock
18:50
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 21.07.2019 22:40:00
ү ә ():
SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1A
J2 9576 E190 19:20 21.07 clock
19:20
: KAZAN-BAKU
ү ә (): 21.07.2019 21:50:00
ү ә ():
SIRENA /: J2
ICAO /: AHY
IATA /: J2
1A
127 B738 19:20 21.07 clock
19:20
: KAZAN-SIMFEROPOL
ү ә (): 21.07.2019 22:10:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
4 316 SU95 19:25 21.07 clock
19:25
: KAZAN-KRASNODAR
ү ә (): 21.07.2019 21:50:00
ү ә ():
SIRENA /: 4
ICAO /: AZO
IATA /: A4
1A
S7 80 A319 19:55 21.07 clock
19:55
: KAZAN-MOSCOW DME
ү ә (): 21.07.2019 21:30:00
ү ә ():
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
527 CRJ2 20:20 21.07 clock
20:20
: KAZAN-MAKHACHKALA
ү ә (): 21.07.2019 22:30:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1
548 B738 20:55 21.07 clock
20:55
: KAZAN-ST.PETERSBURG
ү ә (): 21.07.2019 23:10:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A
166 B738 21:00 21.07 clock
21:00
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 21.07.2019 22:35:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
862 CRJ2 21:05 21.07 clock
21:05
: KAZAN-EKATERINBURG
ү ә (): 21.07.2019 22:35:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: RLU
IATA /: 7R
1
KC 160 E190 21:10 21.07 clock
21:10
: KAZAN-NUR-SULTAN
ү ә (): 21.07.2019 23:30:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: KZR
IATA /: KC
1
284 B738 21:15 21.07 clock
21:15
: KAZAN-MOSCOW VKO
ү ә (): 21.07.2019 22:45:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A,2
SU 1195 A320 21:55 21.07 clock
21:55
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 21.07.2019 23:40:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
S7 64 A319 22:15 21.07 clock
22:15
: KAZAN-MOSCOW DME
ү ә (): 21.07.2019 23:50:00
ү ә ():
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A
326 B735 22:30 21.07 clock
22:30
: KAZAN-MOSCOW VKO
ү ә (): 22.07.2019 0:15:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
T5 736 B738 23:35 21.07 clock
23:35
: KAZAN-ASHGABAT
ү ә (): 22.07.2019 3:05:00
ү ә ():
SIRENA /: T5
ICAO /: TUA
IATA /: T5
1A
ZF 1693 B763 00:50 22.07 clock
00:50
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 22.07.2019 4:50:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1
555 CRJ2 02:40 22.07 clock
02:40
: KAZAN-NOVY URENGOY
ү ә (): 22.07.2019 5:30:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A,2
FV 6596 A319 02:50 22.07 clock
02:50
: KAZAN-ST.PETERSBURG
ү ә (): 22.07.2019 5:00:00
ү ә ():
SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1A
ZF 1695 B752 03:10 22.07 clock
03:10
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 22.07.2019 7:10:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1A,2
SU 1197 B738 03:20 22.07 clock
03:20
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 22.07.2019 5:00:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
B2 938 CRJ2 03:40 22.07 clock
03:40
: KAZAN-MINSK
ү ә (): 22.07.2019 6:00:00
ү ә ():
SIRENA /: 2
ICAO /: BRU
IATA /: B2
1A
186 E190 04:35 22.07 clock
04:35
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 22.07.2019 6:10:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: KAR
IATA /: EO
1A
S7 70 A319 05:00 22.07 clock
05:00
: KAZAN-MOSCOW DME
ү ә (): 22.07.2019 6:35:00
ү ә ():
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
541 CRJ2 05:10 22.07 clock
05:10
: KAZAN-PERM
ү ә (): 22.07.2019 6:10:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
8Q 918 A321 05:10 22.07 clock
05:10
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 22.07.2019 9:00:00
ү ә ():
SIRENA /: 8Q
ICAO /: OHY
IATA /: 8Q
1A
N4 5807 A321 06:10 22.07 clock
06:10
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 22.07.2019 9:50:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1A
344 B735 06:25 22.07 clock
06:25
: KAZAN-MOSCOW VKO
ү ә (): 22.07.2019 8:05:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
153 CRJ2 07:02 22.07 clock
07:02
: KAZAN-SIMFEROPOL
ү ә (): 22.07.2019 10:10:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1
151 CRJ2 07:15 22.07 clock
07:15
: KAZAN-SIMFEROPOL
ү ә (): 22.07.2019 10:05:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1
DP 957 B738 07:40 22.07 clock
07:40
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 22.07.2019 11:30:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A,2
SU 1271 SU95 09:05 22.07 clock
09:05
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 22.07.2019 10:45:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
RL 8325 B738 09:20 22.07 clock
09:20
: KAZAN-BARCELONA
ү ә (): 22.07.2019 14:30:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: ABG
IATA /: RL
1A
SU 704 A320 09:45 22.07 clock
09:45
: KAZAN-FRANKFURT
ү ә (): 22.07.2019 14:05:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
S7 62 A319 10:05 22.07 clock
10:05
: KAZAN-MOSCOW DME
ү ә (): 22.07.2019 11:40:00
ү ә ():
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
338 B738 10:25 22.07 clock
10:25
: KAZAN-SOCHI
ү ә (): 22.07.2019 13:05:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A,2
SU 1269 A320 10:45 22.07 clock
10:45
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 22.07.2019 12:25:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
531 CRJ2 11:25 22.07 clock
11:25
: KAZAN-SIMFEROPOL
ү ә (): 22.07.2019 14:15:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A,2
SU 1191 A320 11:40 22.07 clock
11:40
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 22.07.2019 13:20:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
RL 8045 B752 11:40 22.07 clock
11:40
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 22.07.2019 15:30:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: ABG
IATA /: RL
1
78 L410 13:30 22.07 clock
13:30
: KAZAN-ORENBURG
ү ә (): 22.07.2019 15:30:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: ORG
IATA /: O7
1A,2
SU 1277 B738 13:30 22.07 clock
13:30
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 22.07.2019 15:10:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
ZF 1655 B752 14:00 22.07 clock
14:00
: KAZAN-BARCELONA
ү ә (): 22.07.2019 19:40:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1
126 - AT75 14:10 22.07 clock
14:10
: KAZAN-UFA - TYUMEN
ү ә (): 22.07.2019 15:30:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
155 CRJ2 14:55 22.07 clock
14:55
: KAZAN-SIMFEROPOL
ү ә (): 22.07.2019 17:45:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
FV 5827 - 15:50 22.07 clock
15:50
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 22.07.2019 19:30:00
ү ә ():
SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1A
S7 66 A319 16:55 22.07 clock
16:55
: KAZAN-MOSCOW DME
ү ә (): 22.07.2019 18:30:00
ү ә ():
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
348 CRJ2 18:00 22.07 clock
18:00
: KAZAN-KALUGA
ү ә (): 22.07.2019 19:50:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: RLU
IATA /: 7R
1A,2
SU 1193 SU95 18:40 22.07 clock
18:40
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 22.07.2019 20:25:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
J2 9576 E190 19:20 22.07 clock
19:20
: KAZAN-BAKU
ү ә (): 22.07.2019 21:50:00
ү ә ():
SIRENA /: J2
ICAO /: AHY
IATA /: J2
1
284 B738 20:05 22.07 clock
20:05
: KAZAN-MOSCOW VKO
ү ә (): 22.07.2019 21:35:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A,2
SU 1199 A320 20:35 22.07 clock
20:35
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 22.07.2019 22:10:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
597 - CRJ2 20:40 22.07 clock
20:40
: KAZAN-CHELYABINSK - KRASNOJARSK
ү ә (): 22.07.2019 22:05:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
S7 5038 A319 20:45 22.07 clock
20:45
: KAZAN-NOVOSIBIRSK
ү ә (): 22.07.2019 23:55:00
ү ә ():
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
548 B738 20:55 22.07 clock
20:55
: KAZAN-ST.PETERSBURG
ү ә (): 22.07.2019 23:10:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1
YK 858 B462 21:00 22.07 clock
21:00
: KAZAN-BISHKEK
ү ә (): 23.07.2019 0:25:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AVJ
IATA /: YK
1A,2
864 CRJ2 21:05 22.07 clock
21:05
: KAZAN-EKATERINBURG
ү ә (): 22.07.2019 22:35:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: RLU
IATA /: 7R
1A
SU 1195 A320 21:55 22.07 clock
21:55
: KAZAN-MOSCOW SVO
ү ә (): 22.07.2019 23:40:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
S7 64 A319 22:15 22.07 clock
22:15
: KAZAN-MOSCOW DME
ү ә (): 22.07.2019 23:50:00
ү ә ():
SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A
326 B735 22:30 22.07 clock
22:30
: KAZAN-MOSCOW VKO
ү ә (): 23.07.2019 0:15:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1A
ZF 1691 B763 23:05 22.07 clock
23:05
: KAZAN-ANTALYA
ү ә (): 23.07.2019 3:10:00
ү ә ():
SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF


ә ү ә ү ө (.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1A
TK 427 B738 01:00 20.07 clock
: ISTANBUL-KAZAN
ү (): 19.07.2019 21:15
ү (): 19.07.2019 21:43 SIRENA /:
ICAO /: THY
IATA /: TK
1A
185 01:20 20.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү ():
ү (): SIRENA /:
ICAO /: KAR
IATA /: EO
1
S7 69 A319 01:30 20.07 clock
: MOSCOW DME-KAZAN
ү (): 19.07.2019 23:55
ү (): SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A
ZF 1690 B738 01:40 20.07 clock
: DALAMAN-KAZAN
ү (): 19.07.2019 22:00
ү (): 19.07.2019 22:15 SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1A,2
FV 6595 A319 01:40 20.07 clock
: ST.PETERSBURG-KAZAN
ү (): 19.07.2019 23:35
ү (): 19.07.2019 23:37 SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1A,2
SU 1196 SU95 02:25 20.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 20.07.2019 00:45
ү (): SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
AY 721 E190 02:25 20.07 clock
: HELSINKI-KAZAN
ү (): 19.07.2019 23:55
ү (): 20.07.2019 00:05 SIRENA /: AY
ICAO /: FIN
IATA /: AY
1A
QS 906 B738 02:40 20.07 clock
: PRAGUE-KAZAN
ү (): 19.07.2019 22:55
ү (): 20.07.2019 00:03 SIRENA /: QS
ICAO /: TVS
IATA /: QS
1A
WZ 4046 A321 03:25 20.07 clock
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 19.07.2019 23:45
ү (): 20.07.2019 00:08 SIRENA /:
ICAO /: RWZ
IATA /: WZ
1A
343 B735 04:10 20.07 clock
: MOSCOW VKO-KAZAN
ү (): 20.07.2019 02:40
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1A,2
SU 1270 SU95 08:15 20.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 20.07.2019 06:30
ү (): 20.07.2019 06:39 SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
S7 61 A319 09:20 20.07 clock
: MOSCOW DME-KAZAN
ү (): 20.07.2019 07:45
ү (): 20.07.2019 07:55 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A
N4 5838 A321 09:30 20.07 clock
09:30
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 20.07.2019 05:50
ү (): SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
4 215 SU95 09:55 20.07 clock
: ROSTOV NA DONU PLATOV-KAZAN
ү (): 20.07.2019 08:10
ү (): 20.07.2019 08:21 SIRENA /: 4
ICAO /: AZO
IATA /: A4
1A,2
SU 1268 A320 10:00 20.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 20.07.2019 08:20
ү (): 20.07.2019 08:33 SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
582 CRJ2 10:10 20.07 clock
: TOMSK-KAZAN
ү (): 20.07.2019 06:30
ү (): 20.07.2019 06:31 SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A,2
SU 1190 A320 10:50 20.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 20.07.2019 09:15
ү (): 20.07.2019 09:30 SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
337 B738 10:55 20.07 clock
: SOCHI-KAZAN
ү (): 20.07.2019 08:15
ү (): 20.07.2019 08:28 SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A,2
SU 1276 A320 12:40 20.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 20.07.2019 11:05
ү (): 20.07.2019 11:04 SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
125 - AT75 13:20 20.07 clock
: TYUMEN - UFA-KAZAN
ү (): 20.07.2019 11:55
ү (): 20.07.2019 12:02 SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
152 CRJ2 13:40 20.07 clock
13:40
: SIMFEROPOL-KAZAN
ү (): 20.07.2019 10:50
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
128 B738 14:25 20.07 clock
: SIMFEROPOL-KAZAN
ү (): 20.07.2019 11:45
ү (): 20.07.2019 11:52 SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
589 CRJ2 14:50 20.07 clock
: VOLGOGRAD-KAZAN
ү (): 20.07.2019 13:30
ү (): 20.07.2019 13:32 SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1
383 B738 15:00 20.07 clock
: ANAPA-KAZAN
ү (): 20.07.2019 12:45
ү (): 20.07.2019 12:45 SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A
FV 5828 - 15:10 20.07 clock
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 20.07.2019 11:40
ү (): 20.07.2019 14:02 SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1A
S7 65 A319 16:10 20.07 clock
: MOSCOW DME-KAZAN
ү (): 20.07.2019 14:40
ү (): 20.07.2019 14:59 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
598 - CRJ2 16:20 20.07 clock
: KRASNOJARSK - CHELYABINSK-KAZAN
ү (): 20.07.2019 15:00
ү (): 20.07.2019 15:00 SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A,2
SU 1192 SU95 17:45 20.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 20.07.2019 16:00
ү (): 20.07.2019 16:14 SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
J2 9575 E190 18:20 20.07 clock
: BAKU-KAZAN
ү (): 20.07.2019 15:40
ү (): 20.07.2019 15:30 SIRENA /: J2
ICAO /: AHY
IATA /: J2
1A
5 875 B737 18:55 20.07 clock
: SOCHI-KAZAN
ү (): 20.07.2019 16:15
ү (): 20.07.2019 16:36 SIRENA /: 5
ICAO /: AUL
IATA /: 5N
1
538 CRJ2 19:10 20.07 clock
: GELENDZIK-KAZAN
ү (): 20.07.2019 16:50
ү (): 20.07.2019 16:54 SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
S7 79 A319 19:10 20.07 clock
: MOSCOW DME-KAZAN
ү (): 20.07.2019 17:35
ү (): 20.07.2019 17:59 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1 , ү
547 B738 20:15 20.07 clock
: ST.PETERSBURG-KAZAN
ү (): 20.07.2019 17:55
ү (): 20.07.2019 18:01 SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A,2
SU 1194 A320 21:05 20.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 20.07.2019 19:20
ү (): 20.07.2019 19:48 SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
156 CRJ2 21:30 20.07 clock
21:30
: SIMFEROPOL-KAZAN
ү (): 20.07.2019 18:40
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A , ү
S7 63 A319 21:30 20.07 clock
: MOSCOW DME-KAZAN
ү (): 20.07.2019 19:55
ү (): 20.07.2019 20:57 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A
N4 1654 A321 21:30 20.07 clock
: HERAKLION-KAZAN
ү (): 20.07.2019 17:10
ү (): 20.07.2019 17:19 SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1A
325 B735 21:35 20.07 clock
: MOSCOW VKO-KAZAN
ү (): 20.07.2019 20:10
ү (): 20.07.2019 20:19 SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1A
N4 1754 B738 21:50 20.07 clock
: MONASTIR-KAZAN
ү (): 20.07.2019 17:00
ү (): 20.07.2019 17:04 SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
546 CRJ2 22:10 20.07 clock
: ASTRAKHAN-KAZAN
ү (): 20.07.2019 20:20
ү (): 20.07.2019 20:20 SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
F7 4134 A332 22:50 20.07 clock
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 20.07.2019 18:50
ү (): 20.07.2019 20:27 SIRENA /:
ICAO /: RSY
IATA /: F7
1A,2
SU 1198 A320 23:50 20.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 20.07.2019 22:15
ү (): 20.07.2019 22:31 SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
TK 427 A319 01:00 21.07 clock
: ISTANBUL-KAZAN
ү (): 20.07.2019 21:15
ү (): 20.07.2019 21:33 SIRENA /:
ICAO /: THY
IATA /: TK
1
185 A321 01:20 21.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 20.07.2019 23:45
ү (): 21.07.2019 00:39 SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
S7 69 A319 01:30 21.07 clock
: MOSCOW DME-KAZAN
ү (): 20.07.2019 23:55
ү (): 21.07.2019 00:10 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A,2
FV 6595 A319 01:40 21.07 clock
: ST.PETERSBURG-KAZAN
ү (): 20.07.2019 23:35
ү (): 20.07.2019 23:52 SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1A
ZF 1684 B738 01:50 21.07 clock
: DALAMAN-KAZAN
ү (): 20.07.2019 21:50
ү (): 20.07.2019 22:12 SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1A
ZF 1692 B763 02:20 21.07 clock
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 20.07.2019 22:20
ү (): 20.07.2019 22:45 SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1A,2
SU 1196 SU95 02:25 21.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 21.07.2019 00:45
ү (): 21.07.2019 00:56 SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
586 CRJ2 02:40 21.07 clock
02:40
: SAMARA-KAZAN
ү (): 22.07.2019 02:00
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
6 615 A320 03:05 21.07 clock
: SIMFEROPOL-KAZAN
ү (): 21.07.2019 00:30
ү (): 21.07.2019 00:56 SIRENA /: 6
ICAO /: SVR
IATA /: U6
1A
343 B735 04:10 21.07 clock
: MOSCOW VKO-KAZAN
ү (): 21.07.2019 02:40
ү (): 21.07.2019 02:57 SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1A
8Q 1917 A321 05:10 21.07 clock
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 21.07.2019 01:30
ү (): 21.07.2019 02:01 SIRENA /: 8Q
ICAO /: OHY
IATA /: 8Q
1
548 CRJ2 06:20 21.07 clock
: OMSK-KAZAN
ү (): 21.07.2019 03:50
ү (): 21.07.2019 03:54 SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
5N 9308 B738 07:30 21.07 clock
: DALAMAN-KAZAN
ү (): 21.07.2019 03:40
ү (): 21.07.2019 03:47 SIRENA /: 5
ICAO /: AUL
IATA /: 5N
1A,2
SU 1270 SU95 08:15 21.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 21.07.2019 06:30
ү (): 21.07.2019 06:43 SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
554 CRJ2 09:00 21.07 clock
: BARNAUL-KAZAN
ү (): 21.07.2019 05:30
ү (): 21.07.2019 05:50 SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
S7 61 A319 09:20 21.07 clock
: MOSCOW DME-KAZAN
ү (): 21.07.2019 07:45
ү (): 21.07.2019 07:49 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A
165 B738 09:25 21.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 21.07.2019 07:50
ү (): 21.07.2019 08:03 SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1A,2
SU 1268 A320 10:00 21.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 21.07.2019 08:20
ү (): 21.07.2019 08:36 SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
566 CRJ2 10:40 21.07 clock
: GORNO ALTAISK-KAZAN
ү (): 21.07.2019 07:00
ү (): 21.07.2019 07:01 SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A,2
SU 1190 A320 10:50 21.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 21.07.2019 09:15
ү (): 21.07.2019 09:18 SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
337 B738 10:55 21.07 clock
: SOCHI-KAZAN
ү (): 21.07.2019 08:15
ү (): 21.07.2019 08:49 SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A
5 597 B737 11:00 21.07 clock
: ST.PETERSBURG-KAZAN
ү (): 21.07.2019 08:45
ү (): 21.07.2019 08:45 SIRENA /: 5
ICAO /: AUL
IATA /: 5N
1A , ү
N4 5838 A321 12:20 21.07 clock
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 21.07.2019 08:40
ү (): 21.07.2019 08:55 SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1A,2 өү
SU 1276 B738 12:40 21.07 clock
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 21.07.2019 11:05
ү (): 21.07.2019 11:20 SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
125 - AT75 13:20 21.07 clock
13:20
: TYUMEN - UFA-KAZAN
ү (): 21.07.2019 11:55
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1A өү
S7 5035 E170 13:30 21.07 clock
: NOVOSIBIRSK-KAZAN
ү (): 21.07.2019 10:00
ү (): 21.07.2019 11:22 SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
550 CRJ2 13:35 21.07 clock
13:35
: YAROSLAVL-KAZAN
ү (): 21.07.2019 12:15
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1 өү
152 CRJ2 13:40 21.07 clock
: SIMFEROPOL-KAZAN
ү (): 21.07.2019 10:50
ү (): 21.07.2019 11:03 SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A өү
FV 5842 B738 14:40 21.07 clock
: LARNACA-KAZAN
ү (): 21.07.2019 10:50
ү (): 21.07.2019 11:31 SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1A
FV 5828 B738 15:45 21.07 clock
15:45
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 21.07.2019 12:05
ү (): SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1A
S7 65 A319 16:10 21.07 clock
16:10
: MOSCOW DME-KAZAN
ү (): 21.07.2019 14:40
ү (): SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
HY 697 A320 16:25 21.07 clock
16:25
: SAMARKAND-KAZAN
ү (): 21.07.2019 12:55
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UZB
IATA /: HY
1A
825 A321 16:35 21.07 clock
16:35
: SOCHI-KAZAN
ү (): 21.07.2019 14:10
ү (): SIRENA /:
ICAO /: RWZ
IATA /: WZ
1
540 CRJ2 17:00 21.07 clock
17:00
: N.NOVGOROD-KAZAN
ү (): 21.07.2019 16:10
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
128 B738 17:20 21.07 clock
17:20
: SIMFEROPOL-KAZAN
ү (): 21.07.2019 14:35
ү (): SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1A,2
SU 1192 SU95 17:45 21.07 clock
17:45
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 21.07.2019 16:00
ү (): SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
J2 9575 E190 18:20 21.07 clock
18:20
: BAKU-KAZAN
ү (): 21.07.2019 15:40
ү (): SIRENA /: J2
ICAO /: AHY
IATA /: J2
1
4 315 SU95 18:40 21.07 clock
18:40
: KRASNODAR-KAZAN
ү (): 21.07.2019 16:30
ү (): SIRENA /: 4
ICAO /: AZO
IATA /: A4
1
N4 458 B738 19:05 21.07 clock
19:05
: TASHKENT-KAZAN
ү (): 21.07.2019 15:35
ү (): SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1A
S7 79 A319 19:10 21.07 clock
19:10
: MOSCOW DME-KAZAN
ү (): 21.07.2019 17:35
ү (): SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
KC 159 E190 20:10 21.07 clock
20:10
: NUR-SULTAN-KAZAN
ү (): 21.07.2019 17:35
ү (): SIRENA /:
ICAO /: KZR
IATA /: KC
1
547 B738 20:15 21.07 clock
20:15
: ST.PETERSBURG-KAZAN
ү (): 21.07.2019 17:55
ү (): SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1
861 CRJ2 20:30 21.07 clock
20:30
: EKATERINBURG-KAZAN
ү (): 21.07.2019 19:00
ү (): SIRENA /:
ICAO /: RLU
IATA /: 7R
1
283 B738 20:35 21.07 clock
20:35
: MOSCOW VKO-KAZAN
ү (): 21.07.2019 19:05
ү (): SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A,2
SU 1194 A320 21:05 21.07 clock
21:05
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 21.07.2019 19:20
ү (): SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
S7 63 A319 21:30 21.07 clock
21:30
: MOSCOW DME-KAZAN
ү (): 21.07.2019 19:55
ү (): SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A
325 B735 21:35 21.07 clock
21:35
: MOSCOW VKO-KAZAN
ү (): 21.07.2019 20:10
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
T5 735 B738 22:05 21.07 clock
22:05
: ASHGABAT-KAZAN
ү (): 21.07.2019 18:30
ү (): SIRENA /: T5
ICAO /: TUA
IATA /: T5
1A
138 A321 22:30 21.07 clock
22:30
: SOCHI-KAZAN
ү (): 21.07.2019 20:05
ү (): SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
578 - CRJ2 22:40 21.07 clock
22:40
: NIZHNEVARTOVSK - PERM-KAZAN
ү (): 21.07.2019 21:40
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
ZF 1694 B763 23:00 21.07 clock
23:00
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 21.07.2019 19:00
ү (): SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1A,2
SU 1198 A320 23:50 21.07 clock
23:50
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 21.07.2019 22:15
ү (): SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
185 E190 01:20 22.07 clock
01:20
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 21.07.2019 23:45
ү (): SIRENA /:
ICAO /: KAR
IATA /: EO
1
S7 69 A319 01:30 22.07 clock
01:30
: MOSCOW DME-KAZAN
ү (): 21.07.2019 23:55
ү (): SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A,2
FV 6595 A319 01:40 22.07 clock
01:40
: ST.PETERSBURG-KAZAN
ү (): 21.07.2019 23:35
ү (): SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1A
ZF 1608 B752 01:50 22.07 clock
01:50
: ENFIDHA-KAZAN
ү (): 21.07.2019 20:30
ү (): SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1
528 CRJ2 02:00 22.07 clock
02:00
: MAKHACHKALA-KAZAN
ү (): 21.07.2019 23:45
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1
B2 937 CRJ2 02:10 22.07 clock
02:10
: MINSK-KAZAN
ү (): 21.07.2019 23:50
ү (): SIRENA /: 2
ICAO /: BRU
IATA /: B2
1A,2
SU 1196 B738 02:25 22.07 clock
02:25
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 22.07.2019 00:45
ү (): SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
DP 958 B738 03:05 22.07 clock
03:05
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 21.07.2019 23:25
ү (): SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A
8Q 917 A321 04:00 22.07 clock
04:00
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 22.07.2019 00:20
ү (): SIRENA /: 8Q
ICAO /: OHY
IATA /: 8Q
1A
343 B735 04:10 22.07 clock
04:10
: MOSCOW VKO-KAZAN
ү (): 22.07.2019 02:40
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1A
RL 8826 B738 07:20 22.07 clock
07:20
: ENFIDHA-KAZAN
ү (): 22.07.2019 02:25
ү (): SIRENA /:
ICAO /: ABG
IATA /: RL
1A,2
SU 1270 SU95 08:15 22.07 clock
08:15
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 22.07.2019 06:30
ү (): SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
S7 61 A319 09:20 22.07 clock
09:20
: MOSCOW DME-KAZAN
ү (): 22.07.2019 07:45
ү (): SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
337 B738 09:45 22.07 clock
09:45
: SOCHI-KAZAN
ү (): 22.07.2019 07:15
ү (): SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A,2
SU 1268 A320 10:00 22.07 clock
10:00
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 22.07.2019 08:20
ү (): SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
RL 8026 B752 10:30 22.07 clock
10:30
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 22.07.2019 07:10
ү (): SIRENA /:
ICAO /: ABG
IATA /: RL
1A,2
SU 1190 A320 10:50 22.07 clock
10:50
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 22.07.2019 09:15
ү (): SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
ZF 1696 B752 12:35 22.07 clock
12:35
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 22.07.2019 08:35
ү (): SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1A,2
SU 1276 B738 12:40 22.07 clock
12:40
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 22.07.2019 11:05
ү (): SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
77 L410 12:45 22.07 clock
12:45
: ORENBURG-KAZAN
ү (): 22.07.2019 10:45
ү (): SIRENA /:
ICAO /: ORG
IATA /: O7
1A
FV 5828 - 13:20 22.07 clock
13:20
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 22.07.2019 09:50
ү (): SIRENA /: FV
ICAO /: SDM
IATA /: FV
1
125 - AT75 13:20 22.07 clock
13:20
: TYUMEN - UFA-KAZAN
ү (): 22.07.2019 11:55
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1
154 CRJ2 13:40 22.07 clock
13:40
: SIMFEROPOL-KAZAN
ү (): 22.07.2019 10:50
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1
152 CRJ2 13:40 22.07 clock
13:40
: SIMFEROPOL-KAZAN
ү (): 22.07.2019 10:50
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
S7 65 A319 16:10 22.07 clock
16:10
: MOSCOW DME-KAZAN
ү (): 22.07.2019 14:40
ү (): SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
556 CRJ2 16:25 22.07 clock
16:25
: NOVY URENGOY-KAZAN
ү (): 22.07.2019 13:35
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1
347 CRJ2 17:20 22.07 clock
17:20
: KALUGA-KAZAN
ү (): 22.07.2019 15:30
ү (): SIRENA /:
ICAO /: RLU
IATA /: 7R
1A,2
SU 1192 SU95 17:45 22.07 clock
17:45
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 22.07.2019 16:00
ү (): SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1A
J2 9575 E190 18:20 22.07 clock
18:20
: BAKU-KAZAN
ү (): 22.07.2019 15:40
ү (): SIRENA /: J2
ICAO /: AHY
IATA /: J2
1
283 B738 19:20 22.07 clock
19:20
: MOSCOW VKO-KAZAN
ү (): 22.07.2019 17:35
ү (): SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A
SU 705 A320 19:25 22.07 clock
19:25
: FRANKFURT-KAZAN
ү (): 22.07.2019 15:15
ү (): SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
YK 857 B462 19:40 22.07 clock
19:40
: BISHKEK-KAZAN
ү (): 22.07.2019 16:00
ү (): SIRENA /:
ICAO /: AVJ
IATA /: YK
1A
S7 5037 A319 20:00 22.07 clock
20:00
: NOVOSIBIRSK-KAZAN
ү (): 22.07.2019 16:30
ү (): SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1
547 B738 20:15 22.07 clock
20:15
: ST.PETERSBURG-KAZAN
ү (): 22.07.2019 17:55
ү (): SIRENA /:
ICAO /: PBD
IATA /: DP
1A
N4 5808 A321 20:20 22.07 clock
20:20
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 22.07.2019 16:40
ү (): SIRENA /:
ICAO /: NWS
IATA /: N4
1
861 CRJ2 20:30 22.07 clock
20:30
: EKATERINBURG-KAZAN
ү (): 22.07.2019 19:00
ү (): SIRENA /:
ICAO /: RLU
IATA /: 7R
1A
ZF 1692 B763 21:00 22.07 clock
21:00
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 22.07.2019 17:00
ү (): SIRENA /:
ICAO /: KTK
IATA /: ZF
1A,2
SU 1194 A320 21:05 22.07 clock
21:05
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 22.07.2019 19:20
ү (): SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU
1
156 CRJ2 21:30 22.07 clock
21:30
: SIMFEROPOL-KAZAN
ү (): 22.07.2019 18:40
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UVT
IATA /: RT
1A
S7 63 A319 21:30 22.07 clock
21:30
: MOSCOW DME-KAZAN
ү (): 22.07.2019 19:55
ү (): SIRENA /: 7
ICAO /: SBI
IATA /: S7
1A
325 B735 21:35 22.07 clock
21:35
: MOSCOW VKO-KAZAN
ү (): 22.07.2019 20:10
ү (): SIRENA /:
ICAO /: UTA
IATA /: UT
1A
RL 8326 B738 22:00 22.07 clock
22:00
: BARCELONA-KAZAN
ү (): 22.07.2019 16:55
ү (): SIRENA /:
ICAO /: ABG
IATA /: RL
1A
RL 8046 B752 23:20 22.07 clock
23:20
: ANTALYA-KAZAN
ү (): 22.07.2019 20:00
ү (): SIRENA /:
ICAO /: ABG
IATA /: RL
1A,2
SU 1198 A320 23:50 22.07 clock
23:50
: MOSCOW SVO-KAZAN
ү (): 22.07.2019 22:15
ү (): SIRENA /:
ICAO /: AFL
IATA /: SU